کم شنوایی، علل و علائم آن

کم شنوایی عبارت است نقص درمسیر انتقال صوت به درون گوش و پردازش ان در مغز. گوش انسان به سه قسمت گوش خارجی، میانی و داخلی تقسیم می شود. عصب مرتبط با سیستم شنوایی، عصب هشت می باشد. صوت در مغز پردازش می شود. صوت به وسیله لاله گوش جمع آوری می شود و از طریق مجرای شنوایی خارجی به سمت گوش منتقل می شود. سپس به پرده گوشمنتقل می شود. پرده به ارتعاش در می اید و ارتعاش پرده گوش باعث ارتعاش استخوانچه های درون گوش میانی می شود. صوت از طریق استخوانچه ها به گوش داخلی منتقل می شود. در درون گوش داخلی سلول های شنوایی وجود دارد. نام سلول های شنوایی، سلول های موئی است. سلول های موئی در تبدیل محرک صوت به محرک عصبی نقش دارند. محرک عصبی از راه عصب هشت به سمت مغز برده می شود. در مغز فرایند پردازش صورت می گیرد.

اگر در هر کدام از این مراحل اختلالی بوجود اید منجر به کم شنوایی می شود.

کم شنوایی را براساس محل ضایعه به چندین نوع تقسیم می کنند که برای هر نوع عواملی ذکر می شود:

 • کم شنوایی انتقالی(CHL)
 • کم شنوایی حسی عصبی(SNHL)
 • کم شنوایی امیخته(MIX)
 • کم شنوایی مرکزی(CAPD)

کم شنوایی انتقالی

اختلال در گوش خارجی و میانی منجر به اختلال در مسیر انتقال صوت می شود. و باعث بروز کم شنوایی می شود. این کم شنوایی از نوع انتقالی است.

علل کم شوایی انتقالی

علل کم شنوایی در گوش خارجی

 • زائده های استخوانی در گوش خارجی
 • مسدود شدن گوش بوسیله تجمع جرم گوش
 • عفونت قارچی یا باکتری که به اوتیت منجر شود
 • عدم تشکیل لاله گوش
 • ضربه و اسیب به گوش
 • بدشکلی لاله گوش
 • بسته بودن کانال گوش
 • بسته بودن مجرای خارجی گوش
 • عفونت گوش خارجی( اوتیت خارجی)

علل کم شنوایی در گوش میانی

 • اوتیت مدیا یا عفنونت گوش میانی
 • اتواسکلروز: سفت شدن  استخوانچه های گوش میانی و بی تحرکی انها که  باعث می شود که پیام صوتی به درستی منتقل نشود.
 • تمپانواسکلروز: که در ان پرده گوش ضخیم می شود و قابلیت انعطاف پذیری ان کم می شود
 • در رفتگی استخوانچه های گوش میانی
 • تومور گوش میانی
 • اختلال استخوان ماستوئید
 • پاره شدن پرده گوش
 • اسیب و ضربه به گوش میانی
 • بسته شدن شیپور استاش

علائم کم شنوایی انتقالی

 • آهسته صحبت کردن
 • مشکل در درک گفتار در محیط های شلوغ
 • احساس وزوز در گوش
 • طبیعی بودن میزان درک گفتار

کم شنوایی حسی عصبی

اختلال در گوش داخلی  منجر به اختلال در مسیر انتقال صوت می شود. و باعث بروز کم شنوایی می شود. این کم شنوایی از نوع حسی عصبی است.

علل کم شنوایی حسی عصبی

 • فشار خون
 • داروهای سمی گوش( داروهای اتوتوکسیستی )
 • پیرگوشی
 • سندروم های مختلف مثل کوگان
 • تومور گوش داخلی
 • بیماری های خود ایمنی
 • بیماری های عروقی
 • ضربه به سر
 • بیماری های مختلف مثل سرخک
 • بیماری منییر

علائم کم شنوایی حسی عصبی

 • بلند صحبت کردن
 • پایین بودن امتیاز درک گفتار
 • احساس درک بلندی غیر عادی در مواجه با صداهای بلند
 • احساس شنیدن وزوز در گوش

کم شنوایی امیخته

کم شنوایی آمیخته ترکیبی از کم شنوایی انتقالی و حسی عصبی می باشد. اختلال در گوش داخلی و گوش میانی یا گوش خارجی است.

علائم و علل ان ترکیبی از کم شنوایی انتقالی و حسی عصبی است.

کم شنوایی مرکزی

در این نوع کم شنوایی، اختلال در پردازش گفتار و در سطح مغز می بااشد.

علائم کم شنوایی مرکزی

 • عدم وجود کم شنوایی در ارزیابی های شنوایی
 • مشکل در درک گفتار در محیط نویزی
 • اختلال یادگیری(LD)
 • مشکل در درس املاء
 • مشکل در تمایز اصوات