سمعک Dynamo اتیکن

نوع سمعک Dynamo اتیکن:

سمعک هوشمند

توضیحات سمعک Dynamo اتیکن

  • شنوایی دو گوشی
  • پروفایل های شخصی و تشخیص محیط
  • کنترل و حذف فیدبک با تکنولوژی Inium Feedback Shield
  • پروتکل فیتینگ و تنظیم بایمودال
  • تکنولوژی بی سیم ConnectLine