سمعک ویدکس widex mind

نوع سمعک ویدکس mind:

سمعک فوق هوشمند

توضیحات سمعک ویدکس mind:

  • تجزیه و تحلیل دقیق گفتار
  • ارزیابی استانه شنوایی در چهار فرکانس اصلی
  • آگاه سازی از وضعیت سمعک با استفاده از صداهای ضبط شده
  • برنامه اختصاصی کنترل وزوز گوش
  • قابلیت کنترل از طریق ریموت
  • کنترل خروجی خودکار
  • مجهز به سیستم عیب یاب سمعک
  • مجهز به سیستم سخنگوی فارسی